ساختار مشورتی و شورایی 

ساختار مشورتی و تصمیم گیری در مجتمع غیردولتی علامه

  1- گروه فرهنگی علامه

گروه فرهنگی علامه متشکل از تعدادی از همکاران دل سوخته متعهد و مجرّب به امور آموزشی و فرهنگی می باشند که با آگاهی کامل سرمایه های اندگ خود را در قالب سهام در یکی از جنوبی ترین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران برای تأسیس مجتمع غیردولتی علامه فراهم آورده اند تا در تعلیم و تربیت نسل نوجوان و جوان کشور نقشی هر چند کوچک و اندک داشته باشند.                                                                                                                                                                          این اعضا عبارتند از: ناصر کوهستانی، ابوالفضل بغدادی، عباس توسلیان، حسن کوهستانی، علی اکبر پرهیزکار ، رسول نجفی ، باقرحیدری ، زاهد نجفی ، قاسمصادقی ، رحمت خورشیدیان ، عیسی سهرابی ، حمیدرضا طلایی ، کریم خوشبخت ، سید محمود عبدالله زاده ، علی نصیری ، محمد بغدادی ، ابوالفضل قلی زاده  

  2- کمیته راهبردی

یکی از اصلی ترین نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در مجتمع غیردولتی علامه می باشد، که همه ساله با ابلاغ از سوی مدیریت مجتمع اعضای آن منصوب     میگردند و افراد شرکت کننده در جلسه از نفرات اثرگذار و تصمیم گیرنده در مجتمع هستند.

این کمیته متشکل از تعدادی از اعضای کمیته راهبردی و اعضای شورای مدارس مجتمع است که به صورت فصلی تشکیل جلسه می دهد . 

 

  3- شورای اجرایی ابتدایی

            این شورا به صورت تخصصی در ماه یک بار تشکیل می گردد و به بحث و بررسی پیرامون مسایل جاری مدرسه و تصمیم گیری راجع به چگونگی پیشبرد برنامه های    مدرسه ابتدایی توجه دارد.

            

 

  4- شورای اجرایی دبیرستان های (متوسطه دوره اول)

            این شورا به صورت تخصصی در ماه یکبار تشکیل می گردد و به بحث و بررسی پیرامون مسایل جاری مدرسه و تصمیم گیری راجع به چگونگی پیشبرد برنامه های      مدارس دوره اول توجه دارد.

            

 

  5- شواری اجرایی دبیرستان (متوسطه دوره دوم)

            این شورا به صورت تخصصی در ماه یکبار تشکیل می گردد و به بحث و بررسی پیرامون مسایل جاری دبیرستان و تصمیم گیری راجع به چگونگی پیشبرد برنامه       های مدرسه توجه دارد.

           

 

  6- شورای انجمن اولیا و مربیان ابتدایی

          هم فکری و همراهی اولیا در مدرسه باعث می گردد تا پدران و مادران دانش آموزان به صورت مستقیم در امر آموزش و تربیت فرزندان خود دخالت مستقیم داشته   باشند، در این راستا انجمن اولیا مدرسه با انتخابات و رأی گیری از سوی اولیا در ابتدای سال تحصیلی انجام می پذیرد. با توجه به رغبت و تمایل و انگیزه ی بالا اولیا شورای   انجمن اولیای مدرسه با ده عنصر فعال از اولیا و کادر اجرایی مدرسه هر دو هفته یکبار جلسات منظم خود را برگزار می کند و تمامی تصمیمات مدرسه یکبار در این شورا   مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

   7- شورای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان های (متوسطه دوره اول)

            هم فکری و همراهی اولیا در مدرسه باعث می گردد تا پدران و مادران دانش آموزان به صورت مستقیم در امر آموزش و تربیت فرزندان خود دخالت مستقیم داشته   باشند، در این راستا انجمن اولیا مدرسه با انتخابات و رأی گیری از سوی اولیا در ابتدای سال تحصیلی انجام می پذیرد. با توجه به رغبت و تمایل و انگیزه ی بالا اولیا شورای   انجمن اولیای مدرسه با ده عنصر فعال از اولیا و کادر اجرایی مدرسه در ماه یک بار جلسات منظم خود را برگزار می کند و تمامی تصمیمات مدرسه یک بار در این شورا مورد   بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

   8- شورای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان (متوسطه دوره دوم)

هم فکری و همراهی اولیا در مدرسه باعث می گردد تا پدران و مادران دانش آموزان به صورت مستقیم در امر آموزش و تربیت فرزندان خود دخالت مستقیم داشته   باشند، در این راستا انجمن اولیا مدرسه با انتخابات و رأی گیری از سوی اولیا در ابتدای سال تحصیلی انجام می پذیرد. با توجه به رغبت و تمایل و انگیزه ی بالا اولیا شورای   انجمن اولیای مدرسه با ده عنصر فعال از اولیا و کادر اجرایی مدرسه هر ماه یک بار جلسات منظم خود را برگزار می کند و تمامی تصمیمات مدرسه یک بار در این شورا   مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

   9- شورای دبیران مجتمع

            در کنار کادر اجرایی مجتمع و اولیا، دبیران به عنوان سومین ضلع نیروی انسانی مدرسه در مجتمع علامه نقش پر رنگ دارند. شورای دبیران مجتمع به صورت فصلی   تشکیل جلسه می دهد و جلسات با موضوع مشخص و با محتوای آموزشی ضمن خدمت در زمینه ها خلاقیت، هوشمندسازی و موضوعات از این قبیل تشکیل می گردد. و   تمامی دبیران مجتمع که بیش از 120نفر می باشند به بحث و گفتگو راجع به برنامه های سالانه مدرسه می پردازند و بهترین برنامه را مصوب می کنند.

 

   10- شورای دبیران ابتدایی

            در کنار شورای دبیران مجتمع که به کلیات آموزشی و فرهنگی مجتمع می پردازند، مدرسه ی راهنمایی دارای یک شورای مستقل دبیران می باشد که با برنامه   ریزیسالانه و از پیش تعیین شده به صورت ماهیانه تشکیل جلسه داده و نظارت دقیق بر وضعیت آموزشی دانش آموزان دارد و چگونگی تدریس، طرح تدریس، هوشمند   سازی، آزمون ها، شیوه صحیح برخورد با دانش اموزان، هماهنگی با مشاوران پایه و ... در این جلسات مورد بحث قرار می گیرد.

 

   11- شورای دبیران دبیرستان های (متوسطه دوره اول)

            در کنار شورای دبیران مجتمع که به کلیات آموزشی و فرهنگی مجتمع می پردازند، مدرسه ی راهنمایی دارای یک شورای مستقل دبیران می باشد که با برنامه   ریزی سالانه و از پیش تعیین شده به صورت ماهیانه تشکیل جلسه داده و نظارت دقیق بر وضعیت آموزشی دانش آموزان دارد و چگونگی تدریس، طرح تدریس، هوشمند   سازی، آزمون ها، شیوه صحیح برخورد با دانش اموزان، هماهنگی با مشاوران پایه و ... در این جلسات مورد بحث قرار می گیرد.

 

  12- شورای دبیران دبیرستان (متوسطه دوره دوم)

            در کنار شورای دبیران مجتمع که به کلیات آموزشی و فرهنگی مجتمع می پردازند، دبیرستان دارای یک شورای مستقل دبیران می باشد که با برنامه ریزی سالانه و   از پیش تعیین شده به صورت ماهیانه تشکیل جلسه داده و نظارت دقیق بر وضعیت آموزشی دانش آموزان دارد و چگونگی تدریس، طرح تدریس، هوشمند سازی، آزمون ها،   شیوه صحیح برخورد با دانش اموزان، هماهنگی با مشاوران پایه و ... در این جلسات مورد بحث قرار می گیرد.

 

  13- شورای دانش آموزی ابتدایی

  آبان ماه به عنوان ماهی است که آغاز شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی است، که دانش آموزان مدرسه با علاقه شدید و بسیار بالا خود را کاندیدا می   نمایند و خود را در بوته ی نقد و آزمایش قرار می دهند تا با اخذ بالاترین آرا در میان دانش آموزان به عنوان اعضای شورای دانش آموزی در کنار دیگر شوراهای مدرسه نقش   فعال در تصمیم گیری داشته باشند. مسؤلان مجتمع نیز با اهمیت قایل شدن به مشارکت دانش آموزان در تصمیم سازی مدرسه، جلسات منظم شورا را به صورت ماهانه   برگزار می نمایند.

 

  14- شورای دانش آموزی دبیرستان (متوسطه دوره اول)

            آبان ماه به عنوان ماهی است که آغاز شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی است، که دانش آموزان مدرسه با علاقه شدید و بسیار بالا خود را کاندیدا   می نمایند و خود را در بوته ی نقد و آزمایش قرار می دهند تا با اخذ بالاترین آرا در میان دانش آموزان به عنوان اعضای شورای دانش آموزی در کنار دیگر شوراهای مدرسه   نقش فعال در تصمیم گیری داشته باشند. مسؤلان مجتمع نیز با اهمیت قایل شدن به مشارکت دانش آموزان در تصمیم سازی مدرسه، جلسات منظم شورا را به صورت   ماهانه  برگزار می نمایند.

  15- شورای دانش آموزی دبیرستان (متوسطه دوره دوه)

            آبان ماه به عنوان ماهی است که آغاز شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی است، که دانش آموزان مدرسه با علاقه شدید و بسیار بالا خود را کاندیدا می نمایند و خود را در بوته ی نقد و آزمایش قرار می دهند تا با اخذ بالاترین آرا در میان دانش آموزان به عنوان اعضای شورای دانش آموزی در کنار دیگر شوراهای مدرسه نقش فعال در تصمیم گیری داشته باشند. مسؤلان مجتمع نیز با اهمیت قایل شدن به مشارکت دانش آموزان در تصمیم سازی مدرسه، جلسات منظم شورا را به صورت ماهانه برگزار می نمایند.

  16- شورای مالی مجتمع

جهت انجام هزینه های مالی مدرسه و اجرایی شدن تصمیمات مختلف شورای مدرسه، پرداخت هزینه های جاری و حقوق و تمام مسایل مالی، شورای مالی به ریاست   مدیریت مدرسه، نماینده دبیران و رییس انجمن تشکیل می گردد و مجوز انجام هرگونه هزینه های مالی مطابق قانون با تایید و امضای این اعضا صورت واقعی به خود می   گیرد.

  17- شورای گروههای آموزشی مجتمع

            گروه های آموزشی مدرسه قلب تپنده ی آموزشی مدرسه است که برای یکسان شدن روش های آموزشی، تعیین سرفصل ها و دروس فوق برنامه، طراحی سؤال و ...   تشکیل جلسه می دهد و دبیران گروههای درسی در جلسات مشترک در این زمینه به تصمیم گیری می پردازند.

            جلسات شورای گروههای آموزشی به صورت فصلی به تفکیک دروس و دوره تحصیلی در مجتمع تشکیل می گردد.

  18- شورای بهداشت و سلامت و ورزش

            این شورا با مسؤولیت دبیر ورزش مجتمع راجع به وضعیت بهداشت و سلامتی دانش آموزان تشکیل می گردد و عموماً به صورت ماهیانه گزارش منظم فعالیت ها را   ارائه می کند. از مهم ترین فعالیت های شورای ورزشی با عقد قرارداد با مجموعه ورزشی استخر، سونا و جکوزی 22 بهمن برای روزهای پنجشنبه از ساعت 12:30 الی 14 به   صورت رایگان برای دانش آموزان، برگزار ساعات ورزش دانش آموزان در سالن ورزشی مجهز نشاط، شهید کاظمی و قیانوری تشویق ورزشی دانش آموزان علمی و درسی و   اخلاقی و انضباطی در روزهای پنج شنبه هر هفته و یکی از اساسی ترین فعالیت انجام شده ارائه ی مدارک برای تأسیس مدرسه ورزش فوتبال و شنا و برگزاری مسابقات و   شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات مدرسه و منطقه می باشد.

 

  19- شورای تربیتی مجتمع

            یکی از شوراهای مهم و جذاب  مدرسه شورای تربیتی مجتمع می باشد که سابقه تشکیل جلسات آن به بیش از سه سال می رسد که این شورا متشکل از مربیان   تربیتی مدرسه، افراد آگاه و دلسوز در زمینه های تربیتی می باشد که با دو هدف تشکیل می گردد:

            1- باز بینی کامل راجع به تمامی فعالیت ها و برنامه و طراحی بسته ی تربیتی مجتمع

            2- کمک به مربیان تربیتی مدرسه برای پیشبرد اهداف فرهنگی و مسائل جاری مدرسه

نقشه سایت